Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego”, zwane dalej Komitetem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Komitet ma prawo używania skróconej formy nazwy „PKŚKG”.

§ 3.

 1. Komitet ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Prawo do używania nazwy jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Komitetowi.

§ 4.

Komitet posiada osobowość prawną.

§ 5.

 1. Siedzibą Komitetu jest miasto Kraków.
  2. Komitet prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i współdziała z Międzynarodowym Komitetem Organizacyjnym Światowego Kongresu Górniczego (MKO ŚKG) zwany dalej Międzynarodowym Komitetem.

§ 6.

Komitet powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 7.

 1. Komitet opiera swą działalność o zadania i cele wynikające ze statutu Światowego Kongresu Górniczego.
  2. W szczególności Komitet koncentruje się na:
 1. inicjowaniu i wspieraniu współpracy dla narodowego i międzynarodowego postępu w zakresie górnictwa surowców mineralnych,
 2. uczestnictwie w wymianie informacji z zakresu nauk górniczych w dziedzinie techniki, ekonomiki, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 3. podejmowaniu działań na rzecz prawidłowego rozwoju wszystkich rodzajów górnictwa i przemysłów współpracujących z górnictwem, a także ich promocji wobec władz państwowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz mediów,
 4. wspieraniu młodych inżynierów górniczych w inicjatywach na forum krajowym i międzynarodowym.

§ 8.

Komitet realizuje swoje zadania poprzez:

 1. propagowanie i popieranie idei oraz celów Światowego Kongresu Górniczego,
 2. wyznaczanie kandydatów na członków i do władz Międzynarodowego Komitetu,
 3. przygotowywanie opracowań i wniosków na posiedzenia Międzynarodowego Komitetu,
 4. koordynowanie opracowywania referatów na posiedzenia Światowego Kongresu Górniczego,
 5. koordynowanie zagadnień związanych z udziałem przedstawicieli Polski w Międzynarodowym Komitecie,
 6. popularyzację dorobku Światowego Kongresu Górniczego,
 7. organizację bądź współorganizację Polskiego Kongresu Górniczego jako działania integracyjnego środowiska górniczego i przygotowującego do uczestnictwa w Światowych Kongresach Górniczych
 8. realizację innych statutowych zadań Międzynarodowego Komitetu

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Członkami Komitetu są osoby wywodzące się ze środowisk nauki i praktyki górniczej, towarzyszeń, wyższych uczelni, władz górniczych i instytucji naukowo-badawczych przedsiębiorców, jak również innych zawodowych i przemysłowych organizacji górniczych.
  2. Decyzję o przyjęciu członków Komitetu podejmuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
  3. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu kierują do Przewodniczącego Komitetu:
 1. podmioty wymienione w ust.1 za zgodą kandydata;
 2. inne osoby fizyczne deklarujące zamiar przystąpienia do Komitetu.

§ 10.

Członek Komitetu ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do władz Komitetu,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Komitetu.

§ 11.

Do obowiązków członka Komitetu należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Komitetu,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Komitetu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12.

 1. Komitet może zapraszać do udziału w pracach inne podmioty, nie będące członkami Komitetu – w charakterze członków wspierających.
  2. Członkiem wspierającym Komitet może zostać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Komitetu lub aktywnie w inny sposób wspiera działania Komitetu.
  3. Członek wspierający posiada prawo określone w § 10 pkt3) oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Komitetu z głosem doradczym.
  4. Członek wspierający – osoba prawna działa w Komitecie za pośrednictwem stałego pełnomocnika.

§ 13.

 1. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Komitetu,
 2. skreślenia przez Zarząd Komitetu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu Komitetu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu uchwał władz Komitetu lub działania na szkodę Komitetu,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 1. Od uchwały Zarządu Komitetu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Komitetu

§ 14.

Władzami Komitetu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Komitetu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Komitetu.

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków Komitetu odbywa się stosownie do potrzeb – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Komitetu:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
 1. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) powinny zawierać propozycje porządku Walnego Zebrania Członków Komitetu.
  4. Przewodniczący Komitetu ustala porządek oraz datę i miejsce Walnego Zebrania Członków.
  5. Zawiadomienie, o zwołaniu Walnego Zebrania w pierwszym i drugim terminie winno być przesłane do członków Komitetu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, również drogą elektroniczną.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Komitetu należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności Komitetu – merytorycznej i finansowej,
 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Komitetu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie regulaminu zasad ustalania i wysokości składek członkowskich,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Komitetu,
 6. wyznaczanie kandydatów na członków władz Międzynarodowego Komitetu,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Komitetu,
 8. rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Komitetu.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków Komitetu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu, typowania kandydatów na członków i do władz MKOŚKG oraz odwołania członka Zarządu Komitetu, które zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie.
  2. Walne Zebranie Członków Komitetu w drugim terminie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu. Walne Zebranie w drugim terminie może odbyć się tego samego dnia co walne zebranie w pierwszym terminie.

§ 19.

Zarząd Komitetu kieruje działalnością Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 20.

 1. Zarząd Komitetu wybierany spośród członków Komitetu przez Walne Zebranie składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego Komitetu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
  2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Walne Zebranie.
  3. Członkowie Zarządu Komitetu powoływani są na okres 4 lat.
  4. Członkostwo Zarządu Komitetu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
  5. Odwołanie członka Zarządu Komitetu następuje w przypadku:
 1. zakończenia kadencji Zarządu Komitetu,
 2. złożenia rezygnacji,
 3. zaniedbań w wykonywaniu funkcji,
 4. działania na szkodę Komitetu, naruszenia przepisów prawa lub Statutu.
 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w wyniku ustania członkostwa w Komitecie, Zarząd Komitetu ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania, spośród członków Komitetu.
  Najbliższe walne zebranie powinno akceptować albo odmówić akceptacji uzupełnienia składu.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu Komitetu należy:
 1. dysponowanie majątkiem Komitetu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. typowanie kandydatów na członków i do władz Międzynarodowego Komitetu,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 6. opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Komitetu,
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Komitetu,
 9. występowanie z wnioskami w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Komitetu.
 1. Do kompetencji Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:
 1. prowadzenie działalności Komitetu,
 2. reprezentowanie Komitetu w kontaktach krajowych i zagranicznych,
 3. przewodniczenie na posiedzeniach Komitetu,
 4. nadzór nad działalnością Sekretariatu Komitetu.

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Komitetu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem, w granicach umocowania.

§ 23.

 1. Sekretariat Komitetu ma siedzibę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  2. Sekretariatem Komitetu kieruje Przewodniczący, działający według jego wytycznych.

§ 24.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Komitetu na okres 4 lat. Przepis § 20 ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Komitetu,
 2. występowanie do Zarządu Komitetu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Komitetu z głosem doradczym.4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez Walne Zebranie Czlonków.

Rozdział V
Majątek Komitetu

§ 25.

 1. Majątek Komitetu stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Komitetu.
  2. Na majątek Komitetu składają się w szczególności:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Komitetu przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje wspierające działalność Komitetu.
 1. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad ogólnych, określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Komitetu służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Komitetu

§ 26.

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Komitetu na wniosek Zarządu Komitetu.2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

§ 27.

 1. Decyzję o rozwiązaniu Komitetu podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Komitetu.
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Komitetu oraz o przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
  3. Likwidację Komitetu przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków Komitetu.
  4. Majątek zlikwidowanego Komitetu przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Komitetu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2011 r.