Statut Stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego”, zwane dalej Komitetem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Komitet ma prawo używania skróconej formy nazwy „PKŚKG”.

§ 3.

 1. Komitet ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Prawo do używania nazwy jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Komitetowi.

§ 4.

Komitet posiada osobowość prawną.

§ 5.

 1. Siedzibą Komitetu jest miasto Kraków.
  2. Komitet prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i współdziała z Międzynarodowym Komitetem Organizacyjnym Światowego Kongresu Górniczego (MKO ŚKG) zwany dalej Międzynarodowym Komitetem.

§ 6.

Komitet powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 7.

 1. Komitet opiera swą działalność o zadania i cele wynikające ze statutu Światowego Kongresu Górniczego.
  2. W szczególności Komitet koncentruje się na:
 1. inicjowaniu i wspieraniu współpracy dla narodowego i międzynarodowego postępu w zakresie górnictwa surowców mineralnych,
 2. uczestnictwie w wymianie informacji z zakresu nauk górniczych w dziedzinie techniki, ekonomiki, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 3. podejmowaniu działań na rzecz prawidłowego rozwoju wszystkich rodzajów górnictwa i przemysłów współpracujących z górnictwem, a także ich promocji wobec władz państwowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz mediów,
 4. wspieraniu młodych inżynierów górniczych w inicjatywach na forum krajowym i międzynarodowym.

§ 8.

Komitet realizuje swoje zadania poprzez:

 1. propagowanie i popieranie idei oraz celów Światowego Kongresu Górniczego,
 2. wyznaczanie kandydatów na członków i do władz Międzynarodowego Komitetu,
 3. przygotowywanie opracowań i wniosków na posiedzenia Międzynarodowego Komitetu,
 4. koordynowanie opracowywania referatów na posiedzenia Światowego Kongresu Górniczego,
 5. koordynowanie zagadnień związanych z udziałem przedstawicieli Polski w Międzynarodowym Komitecie,
 6. popularyzację dorobku Światowego Kongresu Górniczego,
 7. organizację bądź współorganizację Polskiego Kongresu Górniczego jako działania integracyjnego środowiska górniczego i przygotowującego do uczestnictwa w Światowych Kongresach Górniczych
 8. realizację innych statutowych zadań Międzynarodowego Komitetu

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Członkami Komitetu są osoby wywodzące się ze środowisk nauki i praktyki górniczej, towarzyszeń, wyższych uczelni, władz górniczych i instytucji naukowo-badawczych przedsiębiorców, jak również innych zawodowych i przemysłowych organizacji górniczych.
  2. Decyzję o przyjęciu członków Komitetu podejmuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
  3. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu kierują do Przewodniczącego Komitetu:
 1. podmioty wymienione w ust.1 za zgodą kandydata;
 2. inne osoby fizyczne deklarujące zamiar przystąpienia do Komitetu.

§ 10.

Członek Komitetu ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do władz Komitetu,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Komitetu.

§ 11.

Do obowiązków członka Komitetu należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Komitetu,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Komitetu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12.

 1. Komitet może zapraszać do udziału w pracach inne podmioty, nie będące członkami Komitetu – w charakterze członków wspierających.
  2. Członkiem wspierającym Komitet może zostać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Komitetu lub aktywnie w inny sposób wspiera działania Komitetu.
  3. Członek wspierający posiada prawo określone w § 10 pkt3) oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Komitetu z głosem doradczym.
  4. Członek wspierający – osoba prawna działa w Komitecie za pośrednictwem stałego pełnomocnika.

§ 13.

 1. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Komitetu,
 2. skreślenia przez Zarząd Komitetu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu Komitetu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu uchwał władz Komitetu lub działania na szkodę Komitetu,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 1. Od uchwały Zarządu Komitetu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Komitetu

§ 14.

Władzami Komitetu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Komitetu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Komitetu.

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków Komitetu odbywa się stosownie do potrzeb – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Komitetu:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
 1. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) powinny zawierać propozycje porządku Walnego Zebrania Członków Komitetu.
  4. Przewodniczący Komitetu ustala porządek oraz datę i miejsce Walnego Zebrania Członków.
  5. Zawiadomienie, o zwołaniu Walnego Zebrania w pierwszym i drugim terminie winno być przesłane do członków Komitetu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, również drogą elektroniczną.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Komitetu należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności Komitetu – merytorycznej i finansowej,
 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Komitetu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie regulaminu zasad ustalania i wysokości składek członkowskich,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Komitetu,
 6. wyznaczanie kandydatów na członków władz Międzynarodowego Komitetu,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Komitetu,
 8. rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Komitetu.

§ 18.

 1. Walne Zebranie Członków Komitetu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany Statutu, typowania kandydatów na członków i do władz MKOŚKG oraz odwołania członka Zarządu Komitetu, które zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie.
  2. Walne Zebranie Członków Komitetu w drugim terminie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu. Walne Zebranie w drugim terminie może odbyć się tego samego dnia co walne zebranie w pierwszym terminie.

§ 19.

Zarząd Komitetu kieruje działalnością Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 20.

 1. Zarząd Komitetu wybierany spośród członków Komitetu przez Walne Zebranie składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego Komitetu, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
  2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Walne Zebranie.
  3. Członkowie Zarządu Komitetu powoływani są na okres 4 lat.
  4. Członkostwo Zarządu Komitetu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
  5. Odwołanie członka Zarządu Komitetu następuje w przypadku:
 1. zakończenia kadencji Zarządu Komitetu,
 2. złożenia rezygnacji,
 3. zaniedbań w wykonywaniu funkcji,
 4. działania na szkodę Komitetu, naruszenia przepisów prawa lub Statutu.
 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w wyniku ustania członkostwa w Komitecie, Zarząd Komitetu ma prawo uzupełnić swój skład w drodze dokooptowania, spośród członków Komitetu.
  Najbliższe walne zebranie powinno akceptować albo odmówić akceptacji uzupełnienia składu.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu Komitetu należy:
 1. dysponowanie majątkiem Komitetu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. typowanie kandydatów na członków i do władz Międzynarodowego Komitetu,
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu,
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 6. opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Komitetu,
 7. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Komitetu,
 9. występowanie z wnioskami w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Komitetu.
 1. Do kompetencji Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:
 1. prowadzenie działalności Komitetu,
 2. reprezentowanie Komitetu w kontaktach krajowych i zagranicznych,
 3. przewodniczenie na posiedzeniach Komitetu,
 4. nadzór nad działalnością Sekretariatu Komitetu.

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Komitetu upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem, w granicach umocowania.

§ 23.

 1. Sekretariat Komitetu ma siedzibę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  2. Sekretariatem Komitetu kieruje Przewodniczący, działający według jego wytycznych.

§ 24.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Komitetu na okres 4 lat. Przepis § 20 ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Komitetu,
 2. występowanie do Zarządu Komitetu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Komitetu z głosem doradczym.4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez Walne Zebranie Czlonków.

Rozdział V
Majątek Komitetu

§ 25.

 1. Majątek Komitetu stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Komitetu.
  2. Na majątek Komitetu składają się w szczególności:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Komitetu przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje wspierające działalność Komitetu.
 1. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad ogólnych, określanych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Komitetu służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Komitetu

§ 26.

 1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Komitetu na wniosek Zarządu Komitetu.2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

§ 27.

 1. Decyzję o rozwiązaniu Komitetu podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Komitetu.
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Komitetu oraz o przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie Członków większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
  3. Likwidację Komitetu przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków Komitetu.
  4. Majątek zlikwidowanego Komitetu przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Komitetu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 28.

Statut wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2011 r.

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Polski komitet światowego kongresu górniczego („PKŚKG”)

Ja, niżej podpisany Piotr Czaja, o numerze PESEL 48050601291, jako Prezes PKŚKG z siedzibą w Krakowie oraz

Ja, niżej podpisany Tomasz Niedoba, o numerze PESEL 75030900455 jako Sekretarz PKŚKG z siedzibą w Krakowie,

niniejszym potwierdzamy jednolity tekst Statutu SW AGH, aktualny na dzień 09 września 2020 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zebrania Członków PKŚKG podjętą dnia 19 listopada 2019 roku.

STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKI KOMITET ŚWIATOWEGO KONGRESU GÓRNICZEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego”, zwane dalej Komitetem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2.

Komitet ma prawo używania skróconej formy nazwy „PK ŚKG”.

§3.

 1. Komitet ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie     przepisami.
  2.  Prawo do używania nazwy jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Komitetowi.

§4. 

Komitet posiada osobowość prawną.

§5. 

1.Siedzibą Komitetu jest miasto Kraków.

2.Komitet prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i współdziała
z Międzynarodowym Komitetem Organizacyjnym Światowego Kongresu Górniczego (MKO ŚKG) zwany dalej Międzynarodowym Komitetem.

§6. 

Komitet powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II.
Cele i zadania. 

§7.

 1. Komitet opiera swą działalność o zadania i cele wynikające ze statutu Światowego Kongresu Górniczego.
  2. W szczególności Komitet koncentruje się na:
 2. inicjowaniu i wspieraniu współpracy dla narodowego i międzynarodowego postępu w zakresie górnictwa surowców mineralnych,
 3. uczestnictwie w wymianie informacji z zakresu nauk górniczych w dziedzinie techniki, ekonomiki, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 4. podejmowaniu działań na rzecz prawidłowego rozwoju wszystkich rodzajów górnictwa i przemysłów współpracujących z górnictwem, a także ich promocji wobec władz państwowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz mediów.
 5. wspieraniu młodych inżynierów górniczych w inicjatywach na forum krajowym i międzynarodowym.

§8.

Komitet realizuje swoje zadania poprzez:

 1. propagowanie i popieranie idei oraz celów Światowego Kongresu Górniczego,
 2. wyznaczanie kandydatów na członków i do władz Międzynarodowego Komitetu,
 3. przygotowywanie opracowań i wniosków na posiedzenia Międzynarodowego Komitetu,
 4. koordynowanie opracowywania referatów na posiedzenia Światowego Kongresu Górniczego,
 5. koordynowanie zagadnień związanych z udziałem przedstawicieli Polski w Międzynarodowym Komitecie,
 6. popularyzację dorobku Światowego Kongresu Górniczego,
 7. organizację bądź współorganizację Polskiego Kongresu Górniczego jako działania integracyjnego środowiska górniczego i przygotowującego do uczestnictwa w Światowych Kongresach Górniczych
 8. realizację innych statutowych zadań Międzynarodowego Komitetu

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§9. 

 1. Członkami Komitetu są osoby wywodzące się ze środowisk nauki i praktyki górniczej,  stowarzyszeń, wyższych uczelni, władz górniczych i instytucji naukowo-badawczych
  przedsiębiorców, jak również innych zawodowych i przemysłowych organizacji górniczych.
  2. Decyzję o przyjęciu członków Komitetu podejmuje Zarząd na wniosek Prezesa Komitetu.
 2. Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu kierują do Prezesa Komitetu:

1) podmioty wymienione w ust.1 za zgodą kandydata;

2) inne osoby fizyczne deklarujące zamiar przystąpienia do Komitetu.

 1. Członkowie  nie przejawiający aktywności przez 3 lata w tym seniorzy w wieku powyżej 75 roku życia nie uczestniczący czynnie w pracach Stowarzyszenia przenoszeni są decyzją Zarządu Stowarzyszenia w stan spoczynku otrzymując status: „Członek Senior”.

§10.

10.1. Członek Komitetu ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do władz Komitetu,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Komitetu.

10.2. Członek  Senior:

 1. Nie jest  zobligowany do  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
 2. Nie jest wliczany do quorum zebrania walnego
 3. Uczestnicząc w zebraniach  ma prawo  do głosu stanowiącego.

§11. 

11.1. Do obowiązków członka Komitetu należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Komitetu,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Komitetu,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

11.2. Członkowie Seniorzy  są zwolnieni z opłacania składek członkowskich

§12. 

 1. Komitet może zapraszać do udziału w pracach inne podmioty, nie będące członkami Komitetu – w charakterze członków wspierających.
 2. Członkiem wspierającym  Komitet może zostać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, która dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Komitetu lub aktywnie w inny sposób wspiera działania Komitetu.
 3. Członek wspierający posiada prawo określone w § 10 pkt3) oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Komitetu z głosem  doradczym.
 4. Członek wspierający – osoba prawna działa w Komitecie za pośrednictwem stałego pełnomocnika.

§13. 

 1. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek:
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Komitetu,
 3. skreślenia przez Zarząd Komitetu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim upomnieniu,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu Komitetu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu
  i uchwał władz Komitetu lub działania na szkodę Komitetu,
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 6. Od uchwały Zarządu Komitetu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie
  30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Komitetu 

§14. 

Władzami Komitetu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Komitetu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§15.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Komitetu.

§16.

 1. Walne Zebranie Członków Komitetu odbywa się stosownie do potrzeb – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Komitetu:
 3. z własnej inicjatywy,
 4. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 5. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.
 6. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) i 3) powinny zawierać propozycje porządku Walnego Zebrania Członków Komitetu.
 7. Prezes Komitetu ustala porządek oraz datę i miejsce Walnego Zebrania Członków.
 8. Zawiadomienie, o zwołaniu Walnego Zebrania w pierwszym i drugim terminie winno być przesłane do członków Komitetu co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, również drogą elektroniczną.

§17. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Komitetu należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności Komitetu – merytorycznej i finansowej,
 2. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Komitetu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie regulaminu zasad ustalania i  wysokości składek członkowskich,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania Komitetu,
 6. wyznaczanie kandydatów na członków  władz Międzynarodowego Komitetu,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Komitetu,
 8. rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Komitetu.

§18. 

 1. Walne Zebranie Członków Komitetu podejmuje u